Hoe werkt het

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van Rentsy. De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de diensten van Rentsy door personen die spullen verhuren en personen die spullen huren.

Artikel 1: Begrippen

Dienst
Rentsy biedt via haar digitale online platform (http://rentsy.nl) een dienst waarmee verhuur tussen particulieren mogelijk gemaakt wordt.

Registratie en Privacy
Je kan gebruik maken van de dienst door te registreren door middel van je email adres of te registreren met een Facebook account. Alle persoonlijke gegevens dienen naar waarheid ingevuld te worden. Rentsy beschermt alle gegevens in overeenstemming met de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van de Dienst mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Zie: Privacy Policy

Gebruikers
Personen die een profiel hebben aangemaakt op het platform voor het gebruik van de dienst.

Huurders
Gebruikers die in het kader van een huurovereenkomst optreden als hurende partij.

Verhuurders
Gebruikers die in het kader van een huurovereenkomst optreden als verhurende partij.

Object
Het voorwerp dat door de Verhuurder afgestaan wordt aan de huurder voor een bepaalde tijd.

Huursom
De prijs voor de huur van het object die Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen inclusief de transactiekosten en de commissie die Team Rentsy rekent.

Huurperiode
De periode tussen overhandigen van het object aan de Huurder en het retourneren van het object aan de Verhuurder.

Profiel
De pagina van de gebruiker die gecreeërd wordt op het moment van aanmelding.

Waarborgsom
De Huurder geeft bij het aangaan van de Huurovereenkomst toestemming om een waarborgsom van een door de Verhuurder gedefineerde via Ideal of Credit Card open te stellen. Deze waarborgsom kan tot 3 maanden na het einde van de Huurovereenkomst gebruikt worden om door de Huurder verschuldigde additionele kosten te innen.

Artikel 2: Toepassing 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de dienst.

2.2 Rentsy behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van Rentsy stemt de gebruiker in met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Profiel en Registratie

3.1 Om gebruik te maken van de dienst, dient u als gebruiker een profiel aan te maken. Als gebruiker wordt er geacht de informatie naar waarheid in te vullen.

3.2 Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via Rentsy aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat de gebruiker:

 1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit.
 2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van de Dienst betreedt.
 3. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt.

Wanneer Rentsy vermoedt dat er niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, dan is Rentsy bevoegd om de gebruiker toegang tot het Platform en de Dienst met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

Artikel 4: Vereisten voor de Huurder

4.1 Rentsy is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren.

4.2 Voor het registreren als Huurder gelden de volgende voorwaarden.

 1. Je bent minimaal 18 jaar oud.
 2. Je bent woonachtig in Nederland.
 3. Je bezit een geldige legitimatiebewijs
 4. Je staat niet geregistreerd in het landelijk meldpunt oplichting.

4.3 Door te registreren garandeer je dat je zult voldoen aan alle bovengenoemde eisen. Indien je Rentsy vermoedt dat je niet voldoet aan één van de eisen dan behoudt Rentsy zich het recht om je account te sluiten.

4.4  Rentsy is gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verleden op het gebied van het gedrag van de Huurder te controleren door middel van databases van derden.

4.5  Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

Artikel 5: Vereisten voor de Verhuurder

5.1 Rentsy is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Verhuurder te weigeren.

5.2 Voor het registreren als Verhuurder gelden de volgende voorwaarden.

 1. Je bent minimaal 18 jaar oud.
 2. Je bent woonachtig in Nederland.
 3. Je bezit een geldige legitimatiebewijs
 4. Je staat niet geregistreerd in het landelijk meldpunt oplichting.

5.3 Door te registreren garandeer je dat je zult voldoen aan alle bovengenoemde eisen. Indien je Rentsy vermoedt dat je niet voldoet aan één van de eisen dan behoudt Rentsy zich het recht om je account te sluiten.

5.4 Rentsy is gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verleden op het gebied van het gedrag van de Verhuurder te controleren door middel van databases van derden.

5.5 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten. 

Artikel 6: Het Platform

6.1 Rentsy biedt een Platform biedt waarop je met andere Gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een Huurovereenkomst te komen. De overeenkomst wordt aangegaan tussen gebruiker en Rentsy. Rentsy is verantwoordelijk voor het platform rentsy.nl, de content en de juiste afhandeling van de producten/services aangeboden op rentsy.nl. Hoewel het contract tussen gebruiker en Rentsy is wordt de daadwerkelijke levering van de service gedaan door de 3e partij (verhuurder).

6.2 Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik (op “as is” basis). Rentsy sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 

6.3 Rentsy is altijd gerechtigd het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens de gebruikers. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de Dienst niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen. 

6.4 Garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Rentsy is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

6.5 Rentsy is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform. 

Artikel 7: Totstandkoming van de Huurovereenkomst

7.1 Indien je er voor kiest om een object op het Platform aan te bieden voor verhuur, kun je zelf de hoogte van het bedrag aangeven. Hieraan zit wel het op het Platform vermelde en door Rentsy vastgestelde minimum en maximum bedrag verbonden.

7.2 Indien een Huurder interesse heeft in het huren van het object, zal hij een aanvraag voor reservering doen voor een door de Huurder aan te geven periode (het Huurverzoek). De Huurder kan meerdere Huurverzoeken doen, met een maximum zoals aangegeven op het Platform.

7.3 De betreffende Verhuurder ontvangt bericht van het Huurverzoek. Indien een Verhuurder het Huurverzoek wenst te accepteren, kan hij dat aangeven in het Platform. Overige, nog openstaande Huurverzoeken voor dezelfde periode van de Huurder worden daardoor automatisch geannuleerd.

7.4 De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Verhuurder het Huurverzoek van de gebruiker accepteert. Rentsy is de partij bij die Huurovereenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan tussen gebruiker en Rentsy en de levering wordt gedaan door 3e partij (verhuurder).

Artikel 8: Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

8.1 De Huurder is verantwoordelijk voor het object gedurende de Huurperiode en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van het object.

8.2 De Huurder staat ervoor in dat hij het object zal gebruiken conform de Gedragsregels zoals ter beschikking gesteld door de Verhuurder. 

8.3 De Verhuurder is verantwoordelijk voor het verstrekken van het object zoals overeengekomen en conform de voorwaarden voor objecten zoals uiteengezet in artikel 5.

8.4 De Huurder dient het object te weigeren als de Huurder op redelijke gronden meent dat de Verhuurder:

 1. Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Verhuurder en een object zoals uiteengezet in artikel 5.

8.6 De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van het object

 1. Op de overeengekomen datum, tijd en plaats
 2. Indien de Huurder het object niet terugbrengt conform het bovenstaande, dan geldt het boetebeleid van Rentsy (http://rentsy.nl/boetebeleid).

8.7 Rentsy is de eerste contactpartij voor huurders en verhuurders en handelt vragen, klachten en geschillen af, zoals vermeld in Artikel 14.

Artikel 9: Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst

9.1 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. De Huurder en Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst met Rentsy alleen tussentijds opzeggen in overeenstemming met het boetebeleid van Rentsy zoals opgenomen op de website (http://rentsy.nl/boetebeleid).

9.2 Het terugbrengen van het object voor afloop van de Huurperiode geldt niet als opzegging en heeft dan ook geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom. 

9.3 Beide partijen kunnen de Huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen totdat de Huurder de Huursom heeft betaald aan Rentsy.

Artikel 10:  Schade, verzekering en boetes

10.1 Indien zich schade aan het object voordoet tijdens de Huurperiode, dan is de Huurder daarvoor volledig aansprakelijk.

10.2 Schade dient onmiddellijk, en in ieder geval binnen 24 uur gemeld te worden aan Rentsy en uiterlijk tot 1 maand na de Huurperiode.

10.3 Indien blijkt dat een Verhuurder een al aanwezige schade op een Huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de benodigde expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen, op de verhuurder verhaald worden.

10.4 De Huurder geeft bij het aangaan van de Huurovereenkomst toestemming om een gedefineerde waarborgsom open te stellen. Deze waarborgsom kan tot 3 maanden na het einde van de Huurovereenkomst gebruikt worden om door de Huurder verschuldigde additionele (schade)kosten te innen, zoals hierboven genoemd.

10.5 In bepaalde gevallen geldt bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden een boete, zoals uiteengezet op http://rentsy.nl/boetebeleid.

Artikel 11: Betaling

11.1.0 De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. De huurder is de huurprijs van het via het door Rentsy aangeboden platform bij de verhuurder aangekochte product verschuldigd aan Rentsy en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de verhuurder. Betaling door de huurder kan uitsluitend plaatsvinden aan Rentsy.

11.1.1 De wijze waarop kan worden betaald, staan vermeld op het Platform. Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij. Alle betalingen worden eerst aan deze derde partij gedaan, waarna die derde partij het totaal van gedane betalingen aan Rentsy uitkeert. Rentsy verdeelt de betalingen vervolgens aan de betreffende Verhuurders na afloop van de betreffende Huurovereenkomst.

11.1.2 Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of Verhuurder, zijn de gegevens van Rentsy leidend, tenzij je kunt aantonen dat die onjuist zijn.

11.2 In het geval van vergissingen in het aangaan van Huurovereenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste Huurperiode of het soort object, dienen de betrokken gebruikers contact op te nemen met Rentsy zoals vermeld in Artikel 8.7

11.3 Rentsy is de contractspartij bij betalingen voor de huurder en zorgt voor doorbetaling aan de verhuurder.

11.4 Aan de huurder worden naast huur , transactiekosten van betaling, BTW kosten in rekening gebracht.

11.5 Indien de huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Rentsy is gewezen op de te late betaling en Rentsy de huurder een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Rentsy om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

11.6  De Huurder geeft bij het aangaan van de Huurovereenkomst toestemming om een gedefineerde waarborgsom via Ideal of Credit Card open te stellen. Deze waarborgsom kan tot 3 maanden na het einde van de Huurovereenkomst gebruikt worden om door de Huurder verschuldigde additionele kosten te innen, zoals hierboven genoemd.

11.7 Indien de additionele kosten niet bij de Huurder geïnd kunnen worden, dan geldt dat Rentsy niet gehouden is om de kosten aan de Verhuurder te betalen.

11.8  De Huurder machtigt Rentsy om de volgende betalingen af te schrijven van het bij Rentsy bekende bankrekeningnummer op het moment dat zij zich voordoen:

 1. Een boete op grond van het boetebeleid van Rentsy
 2. Een verschuldigde betaling met betrekking tot de Dienst
 3. Een verschuldigde betaling betreffende verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Verhuurder

11.8.1 Verhuurder heeft onherroepelijk het recht aan Rentsy verleend om in naam van Rentsy en met uitsluiting van de verhuurder de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Rentsy zal vorderingen op de huurder behandelen conform zijn normale incassobeleid.

11.9 Rentsy is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en om haar Dienst op te schorten.

Artikel 12: Intellectuele Eigendomsrechten

12.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Rentsy aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst gebruik te maken.

12.2 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst alsmede de via het Platform openbaar gemaakte Content berusten bij Rentsy en/of haar licentiegevers.

12.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

12.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten rechten van Rentsy zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Rentsy Intellectuele Eigendomsrechten rechten heeft.

12.5 Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Rentsy substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. De geautomatiseerde reproductie van Content middels spiders, crawlers of robots is slechts toegestaan indien wordt voldaan aan het Robots.TXT convenant zoals op het Platform is vermeld.

12.6 Onder de voorwaarde zoals in deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen, behoud je in beginsel de rechten op alle informatie die je via het Platform ter beschikking stelt.

12.7 Je erkent en stemt er mee in dat je door het uploaden van informatie naar het Platform, aan Rentsy automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze informatie in het kader van het aanbieden van de Dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat je de informatie zelf van het Platform verwijdert.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 In het geval van diefstal of schade gedurende de huurperiode, is de huurder volledig aansprakelijk. De verhuurder zal moeten betalen voor verlies of schade aan de zaak van verhuurder (met uitzondering van ongewenste gebruiksschade die geen effect hebben op het functioneren van het product, zoals slijtage). Rentsy treedt op als bemiddelaar bij het bepalen van het te vergoeden bedrag door de huurder.

13.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. Materiële schade aan zaken;
 2. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
 3. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

13.3 Het wordt van de verhuurder die gebruik maakt van de diensten van Rentsy verwacht dat deze zich gedraagt zoals van een goede huurder wordt verwacht. Ten aanzien van de gehuurde zaak. Zoals vermeld staat in artikel 7:213 BW.

13.4 Bij schade aan de zaak die wordt geleverd door verhuurder voor/bij aanvang van de huurperiode is de huurder verplicht dit product te weigeren. Rentsy moet hiervan op de hoogte worden gesteld. De huurder zal zijn betaling terug ontvangen en de verhuurder zal worden onderzocht. Bij slechte/onvoldoende motivering door de verhuurder zal deze worden verwijderd van het platform. Kosten voor betalingsoverdrachten die toekomen aan de derde partij die de transacties verzorgd, worden niet teruggeven.

13.5 Rentsy biedt een Platform biedt waarop je met andere Gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een Huurovereenkomst te komen. De overeenkomst wordt aangegaan tussen gebruiker en Rentsy. Rentsy is verantwoordelijk voor het platform rentsy.nl, de content en de juiste afhandeling van de producten/services aangeboden op rentsy.nl. Hoewel het contract tussen gebruiker en Rentsy is wordt de daadwerkelijke levering van de service gedaan door de 3e partij (verhuurder). (Rentsy) faciliteert de doorbetaling aan de verhuurder. Rentsy zal geen bijstand verlenen die er onder meer in bestaat om de wijze waarop de verkoopaanbiedingen worden getoond te optimaliseren of deze aanbiedingen te bevorderen. 

13.6 Rentsy zal geen kennis vernemen van de inhoud van advertenties als gevolg van het spelen van een actieve rol tussen de huurder en verhuurder. De kennis die Rentsy opdoet over de inhoud van een advertentie als gevolg van een melding of als gevolg van het houden van tezicht op onwettelijke en/of ongewenste informatie of activiteiten, kan er derhalve niet toe leiden dat hij geen neutrale positie meer inneemt. Dit zou niet in overeenstemming zijn met art. 14 lid 1 sub b Reh waarin kennisnemen door de dienstverlener (Rentsy) in vrijwaring voorziet indien gehandeld wordt tegen een inbreukmakende advertentie. 

13.7 Iedere aansprakelijkheid van Rentsy anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

13.8 Rentsy is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

 1. Informatie die Rentsy van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar Rentsy verwijst
 2. Informatie die door Gebruikers op de website is geplaatst
 3. Schade aan of verlies van eigendommen.
 4. Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van nalatigheid van Rentsy
 5. Verkeers- of parkeerovertredingen
 6. Kosten van brandstof
 7. Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker

Deze aansprakelijkheidsbeperking van Rentsy beoogt niet de aansprakelijkheid van Rentsy voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Rentsy (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

13.9 Je vrijwaart Rentsy voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Rentsy lijdt of maakt of die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad.

Artikel 14: Klachtbehandeling

14.1 Enige klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Rentsy nadat de gebruiker van het door ons aangeboden platform de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 Ingediende klachten bij Rentsy worden binnen 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord (conform KvK consumentenvoorwaarden). Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd heeft, wordt door Rentsy per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.3 Rentsy heeft op zijn website een pagina ‘klachtbehandeling’ waarbij de contactgegevens staan vermeld. Hier kan de gebruiker van het platform zijn klacht tijdig indienen.
Klachten over de dienstverlening van Rentsy kunt u ook indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn (deze termijn geldt niet bij gebrek in de overeenkomst die is gesloten tussen huurder en verhuurder, maar ziet slechts op betaling en dienstverlening van het platform). Klachten over de gehuurder zaak moet geschieden gedurende de huurperiode.

De klacht kan naast ook worden ingediend bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Artikel 15: Restitutie

15.1 Bij slecht funtioneren van het product tijdens de huurperiode is de huurder verplicht per direct contact op te nemen met Rentsy. De huurder is betaling van de huur verschuldigd over de periode waarin het product heeft voldaan aan de vereisten die zijn voortgekomen uit de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. De verhuurder moet in de gelegenheid worden gesteld aan de huurovereenkomst te beantwoorden. Rentsy bepaalt hiervoor de termijn. Indien de verhuurder niet aan de huurovereenkomst kan beantwoorden, zal er een terugbetaling geschieden van de huurperiode waarin het product niet voldeed aan de vereisten.

15.2 Rentsy verzorgt een teruggave van de huurkosten aan de huurder wanneer het goed niet wordt geleverd. De eigenaar van het goed zal geen huurkosten ontvangen omdat het goed niet is geleverd. Kosten voor betalingsoverdrachten die toekomen aan de derde partij die de transacties verzorgd, worden niet teruggeven. De terugbetaling zal per direct worden verwerkt. De duur is afhankelijk van de verwerkingstijd van de bank.

Artikel 16: Beëindiging

16.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Profiel heeft geen gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle Huurverzoeken worden geannuleerd.

16.2 Rentsy heeft het recht om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je Profiel te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden. 

16.3 Indien je na beëindiging van je Profiel nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed hebt op het moment van beëindiging van de overeenkomst, zal Rentsy er zorg voor dragen dat deze bedragen aan jou worden uitbetaald.

16.4 Alle bedragen die je aan Rentsy verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je Profiel direct opeisbaar.